Beleidsspeerpunten 2014-2017

Beleidsvisie 2014-2017

Inleiding

Voor u ligt een bestuursnotitie met de beleidsspeerpunten voor de komende jaren. In 2009 zijn deze speerpunten voor het eerst door de algemene ledenvergadering goedgekeurd. Het is geen dik en hoogdravend rapport, maar een korte en hopelijk concrete en vooral goed leesbare notitie met daarin de belangrijkste én vooral ook haalbare speerpunten en doelstellingen. De nieuwe notitie is gebaseerd op de eerder aangenomen beleidsvisie. Op sommige delen hebben aanpassingen plaatsgevonden, gelet op de ontwikkelingen in de afgelopen periode. Uiteraard wordt opnieuw nog even ingegaan op de missie en visie van onze atletiekvereniging. Daarna worden de belangrijkste kansen en bedreigingen genoemd zoals deze door het bestuur worden ervaren. En dan de belangrijkste paragraaf, namelijk voor een aantal invalshoeken de belangrijkste speerpunten voor de komende jaren.

Het bestuur is benieuwd naar de reactie van de leden met betrekking tot de geformuleerde speerpunten. Door deze reacties en de daarop volgende dialoog wordt het verhaal alleen maar steviger.

Missie en visie van AV Achilles-Top

Onze missie hebben wij eerder als volgt geformuleerd:

Het scheppen van voorwaarden om de atletieksport in Kerkrade en omgeving maximaal te kunnen ontplooien, zowel gericht op het leveren van topprestaties als gericht op het verder ontwikkelen van de belangstelling voor de baanatletiek en de loopsport´.

Bij het realiseren van deze (in feite tijdloze) missie laten wij ons verder leiden door de volgende visie: Atletiek is door het grote scala aan mogelijkheden in de baanatletiek en de loopsport (wegatletiek en cross) een zeer veelzijdige sport, die beoefend kan worden van jong tot oud en van recreatief tot hoog prestatief niveau. Wij willen onze leden goed ondersteunen bij het nastreven van (top)prestaties, fitheid, gezondheid en/of sociaal welbevinden. De visie is tweeledig. Wij willen door middel van de atletiek jonge mensen een goede fysieke basis geven en mensen na hun actieve atletiekcarrière de mogelijkheid bieden om die basis zo lang mogelijk in stand te houden. Een fysieke basis die deze mensen gedurende de lange weg van een maatschappelijke loopbaan in hun ambities ondersteunt. Een basis die uiteindelijk voor iedereen een langer, gezonder en fitter leven kan inhouden en betere weerbaarheid biedt tegen de fysieke ongemakken en tegenslagen die ieder op zijn of haar levenspad zal tegenkomen.

Kansen en bedreigingen voor de komende jaren

Het is verstandig om bij het vormgeven van toekomstig beleid rekening te houden met kansen/sterktes en bedreigingen/zwaktes. Het bestuur neemt de volgende kansen en sterktes waar:

 • Een toenemende belangstelling voor de loopsport bij het nastreven van een gezonde en actieve levensstijl;
 • Een toenemende groep hoog presterende jeugdleden;
 • De trainers en vrijwilligers zijn gedreven, enthousiast en vakkundig;
 • Een goede verstandhouding met de gemeente Kerkrade en Atletiekunie;
 • Provincie Limburg wil de atletieksport verdere impulsen geven.

Maar ook zien we bedreigingen en zwaktes:

 • Te weinig trainers en vrijwilligers, met bovendien een hoge gemiddelde leeftijd van deze groep;
 • Vergrijzing in de regio: het percentage kinderen neemt de komende jaren verder af. Daarnaast is er een trend van afnemende belangstelling voor het lidmaatschap van een vereniging;
 • Te geringe uitstraling als één ‘club´;
 • Financiële krapte waardoor investeringen in materialen, opleiding en professionalisering slechts beperkt mogelijk zijn. In de huidige situatie zijn sponsoren terughoudend in het ter beschikking stellen van sponsoring;
 • Sittard/Geleen profileert zich in toenemende mate.

En dan de speerpunten

Het bestuur heeft de speerpunten gegroepeerd naar de volgende invalshoeken: professionele trainingen, aansprekende wedstrijden, versterking van de organisatie, het clubgevoel, verankering in de regio en goed beheer.

Per invalshoek worden de belangrijkste speerpunten genoemd.

Professionele trainingen

Zoals in de missie en visie is aangegeven is in onze vereniging plaats voor sporters die willen presteren (eventueel op topniveau) en voor sporters die recreatief bezig willen zijn. Deze diversiteit willen wij ondersteunen middels de uitvoering van het in samenwerking met de trainers opnieuw opstellen van een trainingsbeleidsplan. In dit trainingsbeleidsplan wordt vanuit diverse insteken de trainingsaanpak beschreven: voor wat betreft de baanatletiek per leeftijdsgroep en voor wat betreft de loopsport de diverse groepen met ieder hun eigen gezamenlijke ambitieniveau.

Het professioneel (kunnen) trainen wordt de komende jaren als volgt extra gestimuleerd:

 • Het trainingsbeleid voor de sporters die meedraaien op nationaal en internationaal niveau (of die de potentie hebben om dat te bereiken) wordt samen met de betreffende trainers in 2014 verder vormgegeven en uitgevoerd;
 • Op provinciaal niveau zal onze vereniging zich inspannen om de samenwerking verder te bevorderen, waardoor onze talenten gebruik kunnen maken van provinciale faciliteiten en regionale en nationale trainingen;
 • Er zal gericht gezocht worden naar verdere aanvulling van ons nu al goede (maar in omvang te kleine) trainingskorps, uiteraard aansluiting zoekende bij de diverse trainingsgroepen;
 • De trainers zullen waar nodig enthousiast gemaakt worden voor verdere professionalisering en het volgen van aanvullende opleidingen, clinics en bijscholingen;
 • We gaan op zoek naar een betaalbare mogelijkheid om tijdens de winterperiode te kunnen beschikken over een binnenaccommodatie, zodat de atletiektechnische onderdelen (bijvoorbeeld hoogspringen) ook in die periode goed getraind kunnen worden. Vooral dient gekeken te worden naar de mogelijkheden in de winter voor de junioren;
 • De bestuursleden met trainingszaken in hun portefeuille zullen samen met enkele trainers in 2014 apart stilstaan bij een trainingsbeleid voor de oudere sporters. De bevolking vergrijst, dus ook de gemiddelde leeftijd van onze vereniging zal toenemen. Wellicht dat wij hier in onze trainingsaanpak op moeten inspelen;

Aansprekende wedstrijden

Achilles-Top heeft een rijke historie aan wedstrijden en hierdoor ook veel wedstrijdorganisatietalent in huis. En deze reputatie willen we verder vormgeven door een uitdagende wedstrijdkalender, waarbij we wel rekening hebben te houden met de beperkingen van onze accommodatie (o.a. het feit dat we 6 lanen hebben), waardoor de echt grote nationale of internationale baanwedstrijden helaas niet meer tot de mogelijkheden behoren. Maar er zijn genoeg alternatieven, waarin we ons als vereniging goed ‘in kunnen uitleven´.

Concreet willen wij:

 • Drie jaarlijks terugkerende wedstrijden verder uitbouwen:
  • Baan: competitiewedstrijden en Limburgse kampioenschappen en baancircuit. Momenteel is de tijd niet rijp voor een grote internationale baanwedstrijd;
  • Cross: de Abdijcross samen met de gemeente Kerkrade blijven uitbouwen tot een wedstrijd van internationale allure waaraan atleten (ook landelijk bekende) als vanzelfsprekend aan willen deelnemen en met een grote deelname van de lokale jeugd. Deelname aan het nationaal crosscircuit in stand houden en het organiseren van het NK cross in 2015 vormt een eerste waardering om dit doel te bereiken;
  • Weg: de Stadsloop Kerkrade verder uitbouwen tot een van de gezelligste evenementen in Kerkrade waaraan zeer veel sporters deelnemen;
 • Voor bovenstaande wedstrijden willen we ons zeer inspannen om extra subsidie en sponsoring binnen te halen. Sponsoren ook die eventueel hun naam verbinden aan deze aansprekende evenementen;
 • Wij gaan de wedstrijdorganisatie versterken door de inzet van een evenementenmanagers bij de Abdijcross (Wim Sangen) en Stadsloop (Math Engelhoven). Ook is het noodzakelijk dat er een sponsorcommissie in het leven wordt geroepen;
 • Daarnaast willen wij een baankalender in stand houden, met daarin in ieder geval:
  • Per jaar één Limburgs Kampioenschap;
  • Per jaar enkele wedstrijden voor pupillen, CD-junioren en senioren/masters;
  • Clubkampioenschappen voor de diverse categorieën;
  • We willen de deelname van onze leden aan de eigen wedstrijden, maar ook in de nabije omgeving bevorderen. Deze deelnamegraad is nu te laag;

 

 

Versterking van de organisatie

Wij zijn een middelgrote atletiekvereniging. Er moet veel geregeld worden. Daarnaast is de atletiek een sport die een beroep doet op vele verschillende terreinen: trainers, juryleden, technische staf, horeca, bestuursleden, wedstrijdorganisatie, PR en marketing. Kortom, er zijn vele vrijwilligers nodig.

Om het vrijwilligerskorps verder te versterken zal:

 • Blijvend gezocht worden naar aanvulling. Niet alleen via algemene acties, maar ook via individuele benadering. Zo nodig zal het bestuur onderzoeken of een plicht tot vrijwilligerswerk ingesteld dient te worden. Uiteraard zal dit dan eerst met de Algemene Ledenvergadering besproken worden;
 • Voor wat betreft de trainers en juryleden zal actieve professionalisering plaatsvinden in de vorm van opleidingen en cursussen. Er zal registratie plaatsvinden van behaalde diploma´s en gevolgde cursussen en trainers en juryleden worden gewezen op kansen en mogelijkheden op dit gebied;
 • We gaan op zoek naar minstens twee nieuwe bestuursleden, aangezien er op dit moment bestuursleden met een dubbele portefeuille opereren. Het gaat hierbij om een bestuurslid Wedstrijdorganisatie (WOC) en een voorzitter;
 • Samen met de gemeente Kerkrade wordt onderzocht of inzet van een zogenaamde combinatiefunctionaris zinvol, mogelijk en haalbaar is. Dat geldt ook voor onderwijsinstellingen die op zoek zijn naar stageplekken voor hun leerlingen;
 • Er is veel waardering voor de vrijwilligers en daarom zal het jaarlijkse dankjewel gecontinueerd worden. Er is gekozen voor een combinatie met het traditionele Nieuwjaarsontbijt, waarbij tevens de kampioenen van het afgelopen worden gehuldigd.

En dan het clubgevoel

Wij vinden het belangrijk om iets samen te hebben, om een vereniging te zijn waar de leden graag lid van zijn, trots op zijn en waar gezelligheid en kameraadschap gevonden worden. Ook willen we op wedstrijden laten zien dat we van Achilles-Top zijn. Helaas is dit laatste te weinig het geval: het clubshirt wordt te weinig gedragen en op inschrijflijsten en uitslagenlijsten wordt niet als vanzelfsprekend onze clubnaam vermeld. Jammer.

Ter bevordering van het clubgevoel gaan wij:

 • Onze website nog meer inzetten als communicatie-instrument. Verslagen, foto´s, nieuwe leden, aandacht voor bijzondere prestaties of leden met lange blessures. Dit betekent ook een oproep aan alle leden en trainers om alert te zijn op nieuwtjes en wetenswaardigheden;
 • Een verfrissing van ons clubblad;
 • De gezamenlijke evenementen zoals de clubkampioenschappen, de snertloop en het Nieuwjaarsontbijt blijven we uiteraard continueren;
 • Wij zijn gestart met het organiseren van ouderavonden voor de ouders van pupillen en CD-junioren. Gebleken is dat op deze wijze veel wensen en klachten bij het bestuur terecht komen waar vervolgens ook wat mee kan worden gedaan. Dit betekent dat wij hiermee door gaan: tweemaal per jaar een ouderavond;
 • Elk jaar wordt bekeken of er een sponsorloop moet worden georganiseerd. Hiermede willen wij een extra gezamenlijk evenement neerzetten, waarbij ook mensen om de sporter heen betrokken worden. En het levert uiteraard een financiële bijdrage voor de clubkas op;
 • Bevorderen dat tijdens wedstrijden het clubtenue wordt gedragen. Het bestuur doet dan ook een klemmend beroep op alle leden die deelnemen aan wedstrijden om het clubshirt te dragen. Je bent lid van Achilles-Top en dat ‘wil je ook laten zien !´;
 • Bestuursleden zullen zich blijvend toegankelijk opstellen. Zij zijn aanwezig tijdens trainingen en wedstrijden, zij reageren snel op e-mails en telefoontjes en zij organiseren besprekingen met trainers, ouders, juryleden, WOC, etc.;

Verankering in de regio

Achilles-Top wordt binnen de regio zeer gewaardeerd. Ook de relatie met de gemeente Kerkrade is zeer goed. Het is vanuit onze maatschappelijke rol, maar ook voor ons welslagen, van groot belang om deze goede verankering verder vorm te geven.

In dit verband zullen wij:

 • De contacten met de betreffende ambtenaren van de Gemeente Kerkrade goed onderhouden. Dit geldt ook voor de contacten met de ambtenaren van de provincie Limburg;
 • Met de collega atletiekverenigingen in Parkstad, te weten STAP, AVON, STB en Stichting Parelloop zal regelmatig overleg plaatsvinden om te komen tot gezamenlijke initiatieven. Een gezamenlijke aanpak is wellicht wenselijk omdat de provincie Limburg in haar subsidiebeleid regionaal te werk gaat. En Parkstad wordt als één regio beschouwd. Uiteraard zullen wij ons inspannen dat er voldoende provinciale aandacht naar onze regio Parkstad uitgaat, immers de concurrentie van Sittard/Geleen is groot;
 • De contacten met de basisscholen en voortgezet onderwijs worden verder geïntensiveerd. Concrete doelstelling van ons is de deelnamegraad van scholieren aan de Abdijcross en de Stadsloop te verhogen;
 • We willen onderzoeken of er voor de (potentiële) oudere lopers speciale trajecten gestart kunnen worden om hiermee in te kunnen spelen op de demografische ontwikkelingen en de wens om een gezonde leefstijl na te streven;
 • Wij zullen het sponsorbeleid verder ontwikkelen. Hiertoe is een denktank van bestuur en enkele ondernemers in het leven geroepen. De uitdaging is om in deze tijd van financiële krapte toch voldoende (structurele) sponsorinkomsten te verwerven. Uiteraard streven wij hier een win/win-situatie na. Een ding is zeker, willen wij onze ambities waarmaken, dan moeten er sponsoren blijvend aan onze vereniging verbonden blijven;
 • Wij zullen goede contacten onderhouden met de atletiekvereniging(en) in Herzogenrath (Eurode) en ons inspannen tot ondersteuning in elkaars wedstrijden.

En als laatste: goed beheer

Ja, wij willen onze accommodatie op peil houden. En tevens een ‘honk´ zijn voor gezelligheid en elkaar ontmoeten. En dat vraagt goed beheer van faciliteiten en financiën.

Dit betekent voor de komende periode:

 • Onze financiële begroting is krap. De begroting kunnen we jaarlijks net sluitend krijgen. Bij het opstellen van de begroting hebben wij toch financiële middelen vrijgemaakt voor aanschaf van materialen. Bij toekomstige afwegingen met betrekking tot budgettoewijzing geven we voorrang aan ons primair proces (training, wedstrijden en materialen) boven indirecte uitgaven zoals reiskosten en festiviteiten;
 • Met de gemeente zijn afspraken gemaakt voor verbetering van de accommodatie. Zo is er een nieuw onderkomen voor onze wedstrijdmaterialen gebouwd en is ons hoofdveld vernieuwd. Naar de toekomst toe bestaan grootse plannen ten aanzien van het sportpark. Op initiatief van HETON Sport en in overleg met de gemeente wordt gewerkt aan een totale up grading cq. complete verbouwing van het stadion. Als contactpersoon richting Achilles-Top opereert Paul Crützen. De nieuwe plannen voorzien onder meer in een sporthal, zwembad, zorg (fysiotherapie etc.), ondergrondse parkeerplaatsen en andere faciliteiten. Roda JC en Achilles-Top participeren in het project.

Tenslotte

Bovenstaand heeft het bestuur de belangrijkste acties en doelstellingen verwoord. Wij zijn ervan overtuigd dat het haalbare doelstellingen zijn, dat er voldoende ambitie in opgesloten ligt en dat op deze wijze aan een goede en toekomstbestendige vereniging gewerkt wordt. Graag wil het bestuur de komende periode in dialoog treden met de leden. Schroom niet om het contact te zoeken. Wij van onze kant zullen dat zeker blijven doen. En in de jaarvergaderingen en ook via onze website en het clubblad zullen wij u op de hoogte houden van de voortgang van de gekozen speerpunten.

Het bestuur van AV Achilles-Top:

Arno Deckers, Cor Wiertz, Martin Claassen, Mia Jongen, Wim Sangen, Emmy Boumans, Leon Jeurissen en Math Engelhoven.

Bijlage: overzicht bestuursleden, met hun functie/primaire taak en aanspreekpunten

Naam

Functie

Is aanspreekpunt voor de volgende relaties

Arno Deckers

Voorzitter en sponsorwerving.

Algemeen beleid, gemeente, provincie, subsidieverstrekkers, (potentiële) sponsoren, adverteerders, besturen andere atletiekverenigingen, Roda JC, atletiekunie, denktank sponsorwerving.

Frank Soomers

Secretaris

Gemeente, provincie, atletiekunie, (potentiële) vrijwilligers.

Martin Claassen

Penningmeester

Atletiekunie, subsidieverstrekkers, kascontrolecommissie.

Emmy Boumans

Trainers- en trainingszaken pupillen t/m CD-junioren en jeugdzaken, wedstrijdsecretaris uit- en thuiswedstrijden

Ouders, scholen, (potentiële) leden, trainers, wedstrijden, competities.

     
     

Leon Jeurissen

Trainers- en trainingszaken vanaf B-junioren; talentontwikkeling en externe communicatie en PR

Ouders, scholen, (potentiële) leden, trainers, wedstrijden, competities en media.

Wim Mulders

Wedstrijdzaken en juryzaken

Atletiekunie, andere atletiekverenigingen, alle externe contacten bij wedstrijden

Hans Meijer

Evenementenmanager

Abdijcross.

Mia Jongen

Tweede secretaris

Notulist.

Math Engelhoven

Evenementenmanager

Stadsloop Kerkrade.

     

Geen bestuursfunctie:

Dré Boumans Accommodatiezaken Gemeente, Roda JC, politie, poetsen cq. onderhoud.

Hans Meijer Contactpersoon Scholieren Atletiek Parkstad (SAP-wedstrijden)

Paul Crützen Contactpersoon Center Court (ontwikkelingsplan stadion Kaalheide)

Karel Arnolds/Paul Gulikers Kantinebeheer

Sponsoren

Contactgegevens

Correspondentie:
Atletiekvereniging Achilles-Top
Postbus 265
6460 AG Kerkrade
045-5414140
achilles.top@gmail.com

Accommodatie:
Atletiekvereniging Achilles-Top
Parkstraat 4
6466 BA Kerkrade