Trainingsbeleid

Trainingsbeleid 2014-2017

Missie
De missie van de vereniging is gebaseerd op de uitgangspunten van de Atletiekunie:
Het scheppen van voorwaarden om de atletieksport in Kerkrade en omgeving maximaal te kunnen ontplooien, zowel gericht op het leveren van topprestaties als gericht op het verder ontwikkelen van de belangstelling voor de baanatletiek en de loopsport.

Visie en Ambitie
Atletiek is door het grote scala aan mogelijkheden in de baanatletiek en de loopsport een zeer veelzijdige sport, die beoefend kan worden van jong tot oud, van een hoog prestatief tot recreatief niveau. De vereniging gelooft in een gezond samenspel tussen a) baanatletiek, b) loopsport inclusief Nordic Walking enerzijds en tussen top- en breedtesport anderzijds. Om dit te bereiken zijn goede trainers van levensbelang voor een atletiekvereniging. Als beleid geldt hier het volgende voor: met nog meer nadruk bevorderen dat zij een atletiekopleiding gaan volgen en/of regelmatig aan bijscholing doen (licentiepunten).


a) De doelstellingen voor de baanatletiek
De vereniging heeft de ambitie om zowel een breedte/recreatiesport- als topsportvereniging te zijn. Het is de bedoeling om in alle categorieën (van pupil tot en met master) op een zo hoog mogelijk niveau (competitie)-atletiek te bedrijven.

Achilles-Top biedt al haar leden de mogelijkheid om op een verantwoorde wijze baanatletiek te beoefenen. Bij de jongste jeugd wordt dit heel breed en veelal in spelvormen aangeboden. Vanaf de C-junioren en ouder wordt er geleidelijk aan richting specialisatie gewerkt. Leden worden gestimuleerd om hun prestatieniveau te verhogen en deel te nemen aan wedstrijden.

Voor leden die kiezen voor de recreatieve beoefening van de baanatletiek is evenzeer plaats binnen de baanatletiektak van Achilles-Top, mits zij daardoor de prestatiegerichte atletiek van anderen niet in de weg staan.

Talentherkenning en –ontwikkeling is een belangrijk aspect om de ambitie van ‘topsportvereniging´ in te kunnen vullen.

Doelstelling op het gebied van de topatletiek is het structureel verhogen van het prestatieniveau van leden die voldoen aan de criteria zoals omschreven is in de ‘Regeling ondersteuning topsport binnen Achilles-Top´.

Genoemde doelstellingen worden in de onderstaande categorieën als volgt verwezenlijkt:

Pupillen (6-11 jarigen)

Pupillen zijn de allerkleinste atleten van Achilles-Top die de atletieksport beoefenen.
Bij deze jonge kinderen wordt spelenderwijs op een gevarieerde prestatieve manier een brede algemene basis gelegd voor een goede solide start in de atletiekwereld.
In een veilige, stimulerende omgeving gaat het kind op onderzoek uit naar de grenzen van zijn kunnen, niet alleen in het leren kennen van zijn lichaam, maar ook in sociaalpedagogisch opzicht. Hieronder vallen de wedstrijden als meetpunt van zijn/haar persoonlijke vooruitgang. Daarnaast is wedstrijddeelname gedeeltelijk verplicht.

Pupillenatletiek is:
Plezier beleven aan de atletieksport, gezelligheid met leeftijdgenoten, lachen, spannende ervaringen hebben tijdens wedstrijden, gewoon spelen, samen een feestje bouwen, je geborgen voelen, aanspreken van fantasie, trots vooruitgangen boeken, individuele aandacht en begeleiding, het loslaten van dagelijkse beslommeringen, doorzetten en over de grens gaan, uitgedaagd worden, betrokken voelen bij je groep. Met het invoeren van het nieuwe wedstrijdprogramma Athletics Champs hoopt de Atletiekunie het plezier voor de pupillen in de atletieksport te bevorderen en de pupillen langer aan een atletiekvereniging te binden.

Proces bij problemen met een pupil:

1. Waarschuwingssysteem.

A. Bij de eerste waarschuwing op de bank.

B. Bij de tweede waarschuwing 5 minuten op de bank.

C. Bij de derde waarschuwing naar de tribune voor iets langere tijd.

Bij de tweede waarschuwing wordt gekeken wat de aanleiding is geweest voor de 5 minutenstraf. Als na een kort gesprekje blijkt dat het kind weer serieus wil meedoen, is dat mogelijk.

Bij de derde waarschuwing wordt het kind naar de tribune gestuurd. Hij/zij neemt niet meer deel aan de training van die dag. Ook bestaat de mogelijkheid dat het kind naar de kantine wordt gestuurd waar door Emmy Boumans (bestuurslid jeugdzaken) de ouders/verzorgers op de hoogte worden gebracht van de maatregel. Tevens houdt zij een kort gesprekje met de ouders/verzorgers over het probleem. Mocht blijken dat het probleem zich steeds vaker voordoet, komt er een uitgebreider gesprek met de ouders/verzorgers. Hieruit kan een schorsing komen van twee trainingen voor het betreffende kind. Mocht blijken dat er geen verandering is in het gedrag van het kind, zullen de trainers en het bestuurslid jeugdzaken gezamenlijk bekijken wat de volgende stappen zijn.

CD-junioren (12-15 jarigen)

Het beoefenen en genieten van de atletieksport door atleten in de categorie van C- en D-junioren op een zodanige sportieve en amusante wijze, dat bij de overgang naar de B-junioren categorie de atleten niet alleen de dan benodigde technische vaardigheden bezitten maar ook sociaal gemotiveerd zijn om ook in de toekomst de atletieksport te kunnen en willen blijven beoefenen binnen de vereniging.

Dit alles wordt bereikt door:
• een goede afgestemde trainingsopbouw per leeftijdscategorie
• het deelnemen aan wedstrijden
• het organiseren van sociale evenementen

Het gewenste ambitieniveau van de jeugdatleten is als volgt te omschrijven.
De ontwikkeling per jeugdlid is individueel verschillend. Naast het groepsproces binnen elke leeftijdscategorie staat de individuele ontwikkeling van de atleet centraal. Daarom richt de jeugdafdeling zich zowel op het recreatief bezig zijn met atletiek, als op een meer prestatiegerichte houding door het stimuleren van deelname aan trainingen, wedstrijden en competities.
Prestatie is voor iedereen op elk moment anders en onderling niet vergelijkbaar.
Toch is er voor iedere atleet eenzelfde ambitieniveau mogelijk. Al vele jaren vindt een grote doorstroom plaats van pupillen naar CD-junioren om vervolgens te constateren dat er weinig tot geen atleten overblijven bij de AB-junioren. Belangrijk is jonge mensen een goede fysieke basis te geven en mensen na hun actieve atletiekcarrière de mogelijkheid te bieden om die basis zo lang mogelijk in stand te houden. Daarom moeten oefeningen vaak eenvoudig, herhaalbaar en uitvoerbaar zijn met als doel het bevorderen van kracht, lenigheid, coördinatie, conditie en techniek van de betreffende junior. Met als doel de gezondheid van het individu te waarborgen. Een leven lang sporten vormt daarbij een belangrijke factor. Een sociale omgeving waarbij je samen met vrienden kunt sporten.

Ook aan pubergedrag en pesten wordt aandacht besteed. Voor pestgedrag zijn binnen het bestuur duidelijke afspraken gemaakt. Deze afspraken houden onder meer in dat er meteen actie wordt ondernomen bij waarneming van pestgedrag. Dit kan zijn in een groepsgesprek of een persoonlijk gesprek. Mocht er na een gesprek geen verbetering zijn, kan er een sanctie volgen. Ouders worden van alles op de hoogte gesteld en betrokken bij een gesprek.

AB-junioren en senioren (16 jaar en ouder)

De baanatletieksport bestaat ruw samengevat uit lopen, werpen en springen onderverdeeld in 13 onderdelen. De trainers die zich met de trainingen van de categorie van 16 jaar en ouder bezig houden hebben te maken met nieuwe aanmeldingen en met de jongens en meisjes die overgekomen zijn vanuit de jongere categorieën en die dus al langer lid zijn van de vereniging.

De aanleg, het onderwijs dat gevolgd wordt en de tijd die men in de sport wil investeren, maken buiten de trainingen om een belangrijk deel uit van de communicatie tussen atleet, trainer en heel vaak ook de ouders.

Achilles-Top biedt de keuze om de atletieksport in de breedste zin van het woord te beoefenen.

Voor de trainers van de categorie 16 jaar en ouder betekent dit:
a) er voor te zorgen dat er – gerelateerd aan het aantal oefenuren die men wil/kan investeren – een gestadige vooruitgang in resultaten wordt bereikt;
b) Indien de keuze hiervoor wordt gemaakt, zal er voldoende ondersteuning gegeven worden om de prestaties naar regionaal, nationaal of internationaal niveau te tillen.

Deze aanpak heeft – gezien de resultaten in de breedste zin van het woord – ertoe geleid dat men bij de vereniging terecht kan voor het beoefenen van recreatiesport, wedstrijdsport en sport op het allerhoogste niveau.

b) Doelstellingen voor de loopsport
Achilles-Top wil een bijdrage leveren aan het bestrijden van de bewegingsarmoede in Kerkrade en omgeving. In het kader hiervan tracht de vereniging nog ongebonden lopers maar ook de niet sportende mensen te bewegen om lid te worden van de club. Dit alles onder het motto dat de vereniging mogelijkheden biedt tot veilige en verantwoorde beoefening van de loopsport.

Loopsport is de recreatieve beoefening van het lopen (en de diverse varianten daarvan op baan, openbare weg en in bos, park of hei) en het Nordic Walking. Hierbij wordt het verbeteren van een persoonlijke prestatie zeker niet uitgesloten, maar het nastreven van de absolute top is niet aan de orde. Voor de verschillende doelgroepen kan de reden voor beoefening zowel gelegen zijn in de sport op zich als in motieven als gezondheid, conditie, sociale contacten enzovoorts. De loopsport is in principe een sport voor alle leeftijden.

Met betrekking tot de loopsport heeft de vereniging veel kennis en ervaring in huis. Om de hierbij passende vooraanstaande en herkenbare positie als de lokale autoriteit voor de loopsport te verwerven zal de vereniging zich meer naar buiten moeten richten als zijnde ook een ‘loopsportvereniging´. Er wordt in de vereniging vaak gesproken over het te volgen beleid.
Onze doelstelling is volgens de statuten tweeledig: het houden van trainingen en wedstrijden ter bevordering van de atletieksport in de breedste zin van deze woorden. Het bestuur kent in dat opzicht twee speerpunten: loopsport en baanatletiek. Voor het houden van trainingen en wedstrijden zijn een aan de tijd aangepaste accommodatie en goede train(st)ers nodig.

Genoemde doelstellingen worden in de onderstaande categorieën als volgt verwezenlijkt:

Algemeen

Binnen de drie groepen die op maandag-, dinsdag- en woensdagavond en zaterdagmorgen trainen wordt getracht om middels een gevarieerd trainingsaanbod zowel beginnende lopers, als gevorderde lopers van dienst te zijn. Over het algemeen gaat het hier om de lange loopnummers op de baan, de weg en in het veld. Voor de liefhebbers wordt tevens aandacht geschonken aan onderdelen binnen de baanatletiek door de groep o.l.v. Fred Kroon. Een en ander in het kader van de competitie voor masters.

Van belang is dat alle sporters – van beginners tot gevorderde lopers – aan hun trekken komen en dat er voor iedereen (ongeacht zijn of haar prestatieniveau) voldoende aandacht is. Plezier in het sporten staat voorop en gaat vóór het leveren van prestaties. Dat wil zeggen dat atleten die prestatiegericht bezig willen zijn zo goed mogelijk door de trainers worden ondersteund.

Een belangrijke taak voor de trainer is het erop toezien dat de trainingen op een verantwoorde wijze plaatsvinden zeker met betrekking tot veiligheid en geleidelijkheid in opbouw. Het voorkomen van blessures is een belangrijk aandachtspunt.

De drie trainingsgroepen hebben vaak hun eigen accenten betreffende doelstellingen en aandachtspunten:

De groep o.l.v. Fred Kroon.

Iedere geïnteresseerde krijgt een zodanig gevarieerde training aangeboden dat hij/zij plezier beleeft en blijft behouden aan het volgen van de trainingen zowel recreatief als competitief niveau, ongeacht de leeftijd en ervaring. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan de competitie voor masters. Hierbij komen atletiektechnische zaken aan bod zoals deze beschreven zijn in de doelstelling voor de baanatletiek (zie boven). Bij tijd en wijle wordt aandacht geschonken aan technische nummers zoals speerwerpen, kogelstoten, verspringen etc. (alternatieve trainingen).

Groep beginnende lopers.

Deze groep bestaat uit beginnende en recreatieve lopers die zich tot doel gesteld hebben om na een bepaalde trainingsperiode een 5 en/of 10 km te kunnen lopen, waarbij deelname aan lange afstandswedstrijden niet uitgesloten zijn. Het deelnemen aan wedstrijden is uiteraard geheel vrijblijvend, maar wordt wel gestimuleerd. In de training wordt regelmatig aandacht besteed aan loopscholing ter bevordering van een betere looptechniek. Buiten de baantrainingen zijn een aantal informele groepjes die één maal per week gezamenlijk een duurtraining houden.

Groep lange afstandslopers.

Deze groep bestaat uit meer prestatief gerichte lopers die regelmatig een wedstrijd willen lopen. De afstanden variëren hierbij van 3.000 m t/m 10.000 m op de baan en van 5 km t/m de marathon op de weg. De meeste lopers in deze trainingsgroep hebben als ambitie om (ooit) afstanden van de halve en hele marathon te lopen. De trainingen van deze groep zijn specifiek afgestemd op het lopen van lange baan- en wegwedstrijden. Er wordt regelmatig aandacht besteed aan looptechniektraining en lichte krachtvormen die geschikt zijn voor lange afstandslopers. In de specifieke voorbereidingsperiode voor de marathon worden de lange duurtrainingen zoveel mogelijk samen afgewerkt, waarbij ieder keer van een andere locatie wordt gestart.

De doelstellingen van de lange afstandsgroep van Achilles-Top kunnen als volgt worden samengevat:

- iedere individuele atleet wordt op zijn/haar optimale prestatieniveau gebracht;
- het gezamenlijk trainen en bezoeken van wedstrijden wordt gestimuleerd, m.n. de deelname aan regionaal aansprekende wedstrijden;
- indien gewenst wordt een maal per jaar een gezamenlijke reis georganiseerd voor deelname aan een marathon of andere grote wegwedstrijd, al dan niet in het buitenland;
- een maal per jaar wordt een gezamenlijk trainingsweekeinde georganiseerd.

Overige projecten:

Start to Run projecten

Buiten de reguliere trainingsgroepen op maandag en woensdag biedt Achilles-Top twee maal per jaar een starterprogramma aan. Voor beginnende lopers die op verantwoorde wijze willen starten met de loopsport zijn in het voorjaar en in het najaar trainingen op zaterdagochtend. Deze trainingen vinden plaats in het kader van het landelijke Start to Run programma van de Atletiekunie. Het Start to Run programma gaat uit van een gezamenlijke training op zaterdagochtend, waarbij naast het verbeteren van het uithoudingsvermogen ook ruime aandacht wordt gegeven aan de juiste looptechniek en de blessurepreventie. Buiten de gezamenlijke trainingen op zaterdagochtend krijgen de deelnemers voor twee trainingen een ‘huiswerkschema´ mee. Zij worden geacht om deze trainingen zelf uit te voeren. Er wordt tevens een informatieavond georganiseerd met aandacht voor de theoretische achtergronden van het lopen. Hierbij komen aspecten als verantwoorde trainingsopbouw, voeding, schoeisel en kleding en medische zaken aan de orde. De doelstelling is om beginnende lopers door middel van een gericht trainingsprogramma op veilige en verantwoorde manier kennis te laten maken met de loopsport. Er wordt naar gestreefd om de deelnemers in minimaal zes trainingen voor te bereiden op een 3 km-testloop of een wedstrijd over deze afstand. De trainingen op zaterdagochtend voor het Start to Run project worden gegeven door de trainers die ook verantwoordelijk zijn voor de loopsporttrainingen bij Achilles-Top.

Nordic Walking o.l.v. Corry Kroon.

Deze groep bestaat uit mensen van alle lagen van de bevolking, afkomstig uit de regio Parkstad. Zij verzamelen drie maal per week (zondag, maandag en donderdag) telkens op een andere locatie. Ruimschoots vooraf worden de locaties per mail doorgegeven en is dit schema terug te vinden op de website van Achilles-Top www.achilles-top.nl . De trainingen duren, behalve op zondag (2.30 uur), anderhalf uur. De doelstelling van deze groep kan als volgt omschreven worden:
op een leuke en sociale manier en in een pittig tempo trainen waarbij alle spieren (ook de lachspieren) aangesproken worden.

Sport Overdag o.l.v. Han Vos.

Een keer per week – op donderdagmorgen van 10.00-11.00 uur – wordt aan personen die geen interesse hebben in een actieve sportbeoefening zoals hierboven vermeld, training gegeven. In deze groep staat vooral de gezelligheid tijdens verantwoord bewegen voorop. De trainingen vinden plaats op onze eigen accommodatie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dit trainingsplan staat onder leiding van twee bestuursleden die in onderling overleg met de trainers zorg dragen voor het nakomen van de genoemde doelstellingen. Aanpassingen (mits in overleg met en door het bestuur goedgekeurd) kunnen altijd verwezenlijkt worden.

Bestuurslid trainers- en trainingszaken vanaf B-junior (Leon Jeurissen)

Taken t.o.v. trainers (B-junioren tot en met senioren/masters/recreanten):
Regelmatig overleg met de trainers (minimaal 1x per half jaar) over op handen zijnde activiteiten (zoals het bevorderen van deelname aan wedstrijden en competitie, het doorsluizen van belangrijk nieuws vanuit de Atletiekunie en de vereniging, het organiseren van trainingskampen, het stimuleren tot het volgen van cursussen etc.)
Taken t.o.v. trainingen:
Regelt de zomer- en wintertrainingen in en buiten het sportpark voor de groepen AB-junioren tot en met senioren/masters/recreanten. Draagt zorg voor een optimale trainingsfaciliteit van genoemde groepen.

Bestuurslid trainers- en trainingszaken t/m C-junior (Emmy Boumans)

Taken t.o.v. trainers (mini-pupil tot en met C-junior):
Regelmatig overleg met de trainers (minimaal 1x per half jaar) over op handen zijnde activiteiten (zoals het bevorderen van deelname aan wedstrijden en competitie, het doorsluizen van belangrijk nieuws vanuit de Atletiekunie en de vereniging, het organiseren van trainingskampen, ouderavonden, het stimuleren tot het volgen van cursussen etc.)
Taken t.o.v. trainingen:
Regelt de zomer- en wintertrainingen in en buiten het sportpark voor genoemde groepen. Draagt zorg voor een optimale trainingsfaciliteit van genoemde groepen.

Voor een goede opvang van de jeugd – en daarmee wordt bedoeld de groep van mini-pupil tot en met C-junior – is het van groot belang dat de vereniging over een jeugdcommissie beschikt.
De jeugdcommissie neemt de volgende taken op zich:
a. Bevordering van deelname aan wedstrijden, competitie etc.
b. Het organiseren van nevenevenementen
c. Het onderhouden van contacten met ouders
De commissie moet bestaan uit de volgende personen:
• 4 jeugdleden uit genoemde groepen (bij voorkeur C-junioren)
• 2 ouders
• 2 trainers
• Bestuurslid jeugdzaken

De jeugdcommissie kan, na overleg met het bestuur, beschikken over een eigen budget.

Sponsoren