Contributie

Contributieregeling per 1-1-2021

Tijdens de algemene ledenvergadering op 4 september 2020 is de contributieregeling vastgesteld.
De maandelijkse contributie voor 2021 wordt niet verhoogd. Wel zijn per 1 januari 2021 de bondscontributie en licentiekosten aangepast door de Atletiekunie, maar deze verhoging is gering.
Het lidmaatschap van de vereniging gaat in op de eerste van de maand, na een gratis kennismaking van een maand. De contributie bestaat uit een maandelijks bedrag en een jaarlijkse bijdrage die afhankelijk is van de leeftijd en de aard van de activiteiten die het lid vervult binnen de vereniging.
Verder brengt de vereniging eenmalig in rekening de kosten die de Atletiekunie bij de vereniging in rekening brengt voor mutaties in het ledenbestand. Het gaat hierbij om de kosten van aanmelding (thans € 5,00) en van overschrijving (thans € 10,95). De contributie dient via een automatische machtiging, door het aanmeldingsformulier te ondertekenen, maandelijks te worden betaald.

Bij geen machtiging dient de contributie jaarlijks vooraf te worden overgemaakt. Terugvordering van de automatische afschrijving binnen 30 dagen is mogelijk. Opzeggen lidmaatschap dient voor de 15e van de maand plaats te vinden en gaat dan in per de 1e van de daaropvolgende maand.

Bij het niet automatisch kunnen innen van de contributie om welke redenen ook, geldt de volgende regeling:
1e herinnering geen kosten, 2e herinnering € 2 kosten, 3e herinnering € 3 kosten. Vervolgens aangetekend schrijven € 10 kosten. Indien bedragen nog niet betaald zijn, beslist de penningmeester over mogelijke inning via incassokantoor.
 

Contributies 2021 Jaarlijkse bijdrage* Jaarlijkse bijdrage* Maandcontributie
  bij toetreding tussen bij toetreding tussen  
  1/1-30/9 1/10-31/12  
       
       
Senioren/masters met wedstrijdlicentie € 42,65 €10,50 € 15,00
Senioren/masters zonder wedstrijdlicentie € 18,15 € 4,50 € 15,00
A-junioren € 32,10 € 8,00 € 14,00
B-junioren € 32,10 € 8,00 € 14,00
C-junioren € 32,10 € 8,00 € 12,00
D-junioren € 32,10 € 8,00 € 12,00
A-pupillen € 24,50 € 6,00 € 11,00
B-pupillen € 24,50 € 6,00 € 11,00
C-pupillen € 24,50 € 6,00 € 11,00
Mini-pupillen € 24,50 € 6,00 € 11,00
Gastlidmaatschap     € 10,00
Studenten **     € 10,00
Sportief wandelen en Nordic Walking    €18,15 € 4,50 €  7,00
 
* De jaarlijkse bijdrage (te betalen bij toetreding en vervolgens telkens in januari van het nieuwe jaar), bestaat uit Atletiekunie-contributie en eventueel een wedstrijdlicentie. Deze zogeheten bondscontributie moet de club afdragen aan de atletiekbond. Hierdoor is het lid onder meer verzekerd. 

** Het studententarief is pas geldig wanneer het betrokken lid een HBO/WO opleiding buiten Limburg volgt, buiten de provincie woont en niet in staat is de trainingen in Kerkrade regelmatig te volgen.
Bankrekeningnummer AV Achilles-Top, Kerkrade: Rabobank: NL23RABO 0168408325; BIC: RABONL2U.
ALGEMENE CONTRIBUTIEREGELS 

Wanneer meer dan twee leden uit één gezin of andere samenlevingsvormen, die een maandelijkse contributie betalen, lid zijn van Achilles-Top, betaalt het derde lid de helft van de maandelijkse contributie. Het vierde en volgende lid is vrijgesteld van het betalen van de maandelijkse contributie. De korting wordt toegepast bij het lid welke het laagste contributiebedrag betaalt. Juryleden die nog regelmatig aan trainingen en/of wedstrijden deelnemen, betalen gewoon de maandelijkse contributie. Een en ander ter beoordeling aan het bestuur. Wanneer niet tijdig aan de betalingsverplichting kan worden voldaan, dient het lid daarover contact op te nemen met de penningmeester. Opzeggen lidmaatschap dient voor de vijftiende van de maand schriftelijk plaats te vinden bij de secretaris en gaat dan in per de eerste van de daaropvolgende maand.

Contactgegevens

Correspondentie:
Atletiekvereniging Achilles-Top
Postbus 265
6460 AG Kerkrade
045-5414140
achilles.top@gmail.com

Accommodatie:
Atletiekvereniging Achilles-Top
Parkstraat 4
6466 BA Kerkrade