Uitnodiging jaarvergadering

Aan alle leden van Achilles-Top:
Wij hebben het genoegen je uit te nodigen voor de 61e Algemene Jaarvergadering op vrijdag 20 mei 2022. Locatie: Catharinahoes, Lambertistraat 12, 6461 JK te Kerkrade, aanvang: 19.30 uur
Op het moment dat het jaarverslag in pdf-bestand beschikbaar is, volgt een extra mededeling. Op dit moment wordt nog gewerkt aan de lay out van het jaarverslag en de druk.

De agenda:
 1. Opening en mededelingen over ingekomen stukken
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 11 juni 2021
 3. Jaarverslag secretaris 2021
 4. Technisch jaarverslag 2021
 5. Financieel overzicht 2021
 6. Verslag kascontrolecommissie (de heren Dré Boumans, Paul Gulikers en Sandra Florie) en verkiezing nieuwe kascontrole commissie (de heer Dré Boumans is aftredend)
 7. Bestuursverkiezing
  1. Aftredend en herkiesbaar: Emmy Boumans en Léon Jeurissen.
  2. Aftredend en niet herkiesbaar Hans Meijer (manager Abdijcross)
  3. Benoeming nieuwe bestuursleden: Sandra Florie, Nicole Angerer, Marc Scheren en John Paulssen. Welke functie dat ze gaan bekleden wordt zo spoedig medegedeeld via onze mediakanalen.

   Natuurlijk blijven we op zoek naar nieuwe kandidaten. Een kandidaat voor eventmanager Abdijcross is voor ons zeer urgent. Indien u interesse heeft in een bestuursfunctie dient u zich schriftelijk of mondeling zo spoedig mogelijk te wenden tot de voorzitter; uiterlijk één week voorafgaand aan de jaarvergadering.
    
 8. Toelichting nieuwe bestuursstructuur. Het bestuur geeft uitleg aan het voorstel om onze vereniging van een nieuwe bestuursstructuur te voorzien.
 9. Vaststelling contributie met ingang van 1 januari 2023. In deze vaststelling stelt het bestuur een wijziging voor bij de betaling van de bondscontributie voor juryleden.
 10. Vaststelling begroting 2022
 11. Rondvraag en sluiting
Volgens de statuten hebben alle leden vanaf 15 jaar stemrecht. Leden t/m 14 jaar kunnen het stemrecht niet zelf uitoefenen, maar zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger (in de meeste gevallen is dat een van de ouders).

Geplaatst op: 06-05-2022