Uitnodiging jaarvergadering

Aan alle leden van Achilles-Top:

Wij hebben het genoegen je uit te nodigen voor de 62e Algemene Jaarvergadering op vrijdag 16 juni 2023.
Locatie: Catharinahoes, Lambertistraat 12, 6461 JK te Kerkrade, aanvang: 19.30 uur.
Let op: De jaarvergadering is dus niet op 2 juni zoals in het clubblad vermeld.

Op het moment dat het jaarverslag in pdf-bestand beschikbaar is, volgt een extra mededeling. Op dit moment wordt nog gewerkt aan het jaarverslag.

De agenda:
1. Opening en mededelingen over ingekomen stukken

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 20 mei 2022

3. Jaarverslag secretaris 2022

4. Technisch jaarverslag 2022

5. Financieel overzicht 2022

6. Verslag kascontrolecommissie (de heren Paul Gulikers, Sandra Florie en Harrie Kamphuis) en
verkiezing nieuwe kascontrole commissie (de heer Paul Gulikers is aftredend)

7. Bestuursverkiezing
- Aftredend en voorstel herkiesbaar: Arno Deckers voor de periode van 1 jaar
- Aftredend en herkiesbaar : Jo van Loon .
- Terugtredend als bestuurslid i.v.m. werk: Sandra Florie

Natuurlijk blijven we op zoek naar nieuwe kandidaten. Als kandidaat voor eventmanager Abdijcross
stellen wij voor om de heer Frank Nijholt te benoemen.
Indien u interesse heeft in een bestuursfunctie dient u zich schriftelijk of mondeling zo spoedig
mogelijk te wenden tot de voorzitter; uiterlijk één week voorafgaand aan de jaarvergadering.

8. Toelichting nieuwe bestuursstructuur.
Het bestuur zal dit jaar overgaan tot het bewerkstelligen van de nieuwe bestuursstructuur, die
per 1 januari 2024 in werking treedt.

9. Vaststelling verhoging contributie met ingang van 1 januari 2024. In deze vaststelling stelt het
bestuur tevens een wijziging voor bij de betaling van de bondscontributie voor juryleden.

10. Vaststelling begroting 2023

11. Rondvraag en sluiting
Volgens de statuten hebben alle leden vanaf 15 jaar stemrecht. Leden t/m 14 jaar kunnen het
stemrecht niet zelf uitoefenen, maar zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke
vertegenwoordiger (in de meeste gevallen is dat een van de ouders).

Geplaatst op: 18-05-2023