Gedragscodes en pestprotocol


GEDRAGSCODES

AV Achilles-Top heeft waarden en normen hoog in het vaandel staan en vindt het belangrijk dat iedereen, van bestuurslid tot trainer en van atleet tot vrijwilliger en ouder, met respect behandeld wordt.
Het Bestuur van AV Achilles-Top draagt graag haar steentje bij aan het verbeteren van het sociaal-ethisch klimaat, zowel ten gunste van de eigen vereniging als voor de sport in het algemeen.
Basiswaarden hierbij zijn: Plezier, Respect, Eerlijkheid, Betrokkenheid en Sportiviteit.
Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn er een aantal afspraken c.q. gedragsregels opgesteld zodat er een duidelijk kader is ontstaan waarbinnen iedereen kan werken.
Gedragscodes zijn regels die vaak binnen de vereniging als ongeschreven regels worden gehanteerd. Toch menen wij er goed aan te doen deze gedragscodes ook vast te leggen en zo breed mogelijk beschikbaar te stellen. Daarmee is iedereen die bij de vereniging is betrokken in de gelegenheid er kennis van te nemen.
Hieronder worden per doelgroep relevante gedragscodes gegeven. Tenslotte, en niet minder belangrijk, worden gedragsregels gegeven met betrekking tot seksuele intimidatie.
Schroom niet om commentaar te geven of suggesties te doen voor aanpassing en/of aanvulling van de hieronder genoemde gedragscodes en –regels. Stuur opmerkingen naar:

Gedragscode sporters

 • Respecteer de mede- en tegenstanders binnen je sport.
 • Behandel iedereen gelijk.
 • Gebruik geen fysiek-, mentaal- of verbaal geweld.
 • Lach met elkaar, niet om elkaar.
 • Ga zorgvuldig om met de eigendommen (accommodatie en materiaal) van onze vereniging en die van andere verenigingen.
 • Maak geen opmerkingen die een ander kunnen schaden.
 • Wees eerlijk.
 • Houd je aan de geldende wedstrijdregels.
 • Aanvaard de beslissingen van juryleden.
 • Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 • Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
Respecteer het werk van alle mensen die ervoor zorgen dat jij kunt trainen en aan wedstrijden kunt deelnemen. Dit is geen vanzelfsprekendheid.


Gedragscode trainers
 • Wees redelijk in je eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van de sporters.
 • Maak een kind nooit belachelijk en scheld het niet uit als het een fout maakt gedurende een training of wedstrijd.
 • Veroordeel elk gebruik van geweld.
 • Moedig de kinderen altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden.
 • Vermijd voorkeursbehandeling.
 • Zorg ervoor dat het materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor het niveau van de sporters.
 • Herken blessures en adviseer desnoods een bezoek aan een fysiotherapeut, huisarts of andere medisch deskundige. Laat je op de hoogte stellen van de uitkomst van dit bezoek. Volg het advies op van een arts bij het bepalen of een geblesseerde sporter wel of niet kan sporten.
 • Krijg respect van sporters op basis van een positieve benadering en wees gul met complimenten wanneer de sporter het verdient.
 • Blijf op de hoogte van de beginselen van een goede training en van groei en ontwikkeling van de sporters.
 • Houdt contact met andere trainers voor een goede samenwerking.
 • Zorg ervoor dat je gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Gedragscode ouders en verzorgers
 • Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport.
 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
 • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels aan de sport deel te nemen.
 • Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.
 • Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 • Moedig uw kind aan en applaudisseer of spreek uw waardering uit voor een goede prestatie (ook voor die van anderen).
 • Bedenk dat kinderen het beste leren door een goed voorbeeld.

Gedragscode bestuurders
 • Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan voor alle sporters ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap.
 • Toestellen en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle jongeren.
 • Zorg ervoor dat ouders, trainers enz. zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid met betrekking tot fair play in sport en spel.
 • Zorg voor een open en eerlijke communicatie binnen uw vereniging.
 • Zorg ervoor dat er goed toezicht is van ervaren trainers, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen.

Gedragscode seksuele intimidatie
 1. De gedragscode bevat richtlijnen en gedragsregels, ter voorkoming en bestrijding van discriminatie in de sport.
 2. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt (om te bewegen).
 3. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover een sporter.
 5. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 6. De begeleider mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 7. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 8. De begeleider zal tijdens de trainings(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleed- of hotelkamer.
 9. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitvoeren.
 10. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 11. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter betrokken is. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels, zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 12. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

PESTPROTOCOL

De 10 gouden regels van het Achilles Top pestprotocol zijn:
 1. Je beoordeelt anderen niet op zijn/haar uiterlijk
 2. Je sluit een ander niet buiten van de activiteit (bijv. wegduwen en/of sturen)
 3. Je komt niet zonder toestemming aan de spullen van een ander
 4. Je scheldt een ander niet uit en je verzint geen bijnamen
 5. Je lacht een ander niet uit en je roddelt niet over anderen
 6. Je bedreigt elkaar niet en je doet elkaar geen pijn
 7. Je accepteert een ander zoals hij of zij is
 8. Je bemoeit je niet met een ruzie door zomaar partij te kiezen
 9. Als je zelf ruzie hebt, praat het eerst uit lukt dat niet dan meld je dat bij een trainer.
 10. Als je ziet dat iemand gepest wordt, dan vertel je dat aan de trainer (dat is dan geen klikken!)

Contactgegevens

Correspondentie:
Atletiekvereniging Achilles-Top
Postbus 265
6460 AG Kerkrade
045-5414140
achilles.top@gmail.com

Accommodatie:
Atletiekvereniging Achilles-Top
Parkstraat 4
6466 BA Kerkrade